Egyéb joghátrányok és intézkedések

Ne felejtse el, ha az eljárás alá vont személy a munkakötelezettségének nem tesz eleget, a bíróság a közérdekű munka, illetve annak hátralévő részét hat óránként számítva egy nap szabálysértési elzárásra változtatja át!

Közérdekű munka

Közérdekű munka esetén az eljárás alá vont személy (gyűjtő neve mindazon személyeknek, akikkel szemben szabálysértési eljárás van folyamatban vagy, amiatt marasztalták) köteles a számára meghatározott munkát elvégezni. Ennek tartamát órákban határozzák meg. Ennek legkisebb mértéke hat, legmagasabb mértéke száznyolcvan óra. Itt is figyelni kell arra, ha az eljárás alá vont személy a munkakötelezettségének nem tesz eleget, a bíróság a közérdekű munka, illetve annak hátralévő részét hat óránként számítva egy nap szabálysértési elzárásra változtatja át! Fiatalkorúval szemben, akkor lehet kiszabni, ha a határozat meghozatalakor betöltötte a tizenhatodik életévét.

Járművezetéstől eltiltás esetén való intézkedés

Járművezetéstől eltiltás esetén az eljárás alá vont személyt el kell tiltani a járművezetéstől, ha a szabálysértést engedélyhez kötött járművezetés szabályainak megszegésével követte el. Ebben az esetben a vezetői engedély visszaadása külön jogszabályban meghatározott feltétel teljesítésétől tehető függővé. Az eltiltás vonatkozhat meghatározott járműkategóriára, illetve járműfajtára is. Legrövidebb tartama egy hónap, leghosszabb tartama egy év.

Egyéb szabálysértés miatt alkalmazható további intézkedések

 

Elkobzás

El kell kobozni,

a) amelyet a szabálysértés elkövetéséhez eszközül használtak vagy arra szántak,

b) amelynek a birtoklása jogszabályba ütközik, vagy amely veszélyezteti a közbiztonságot,

c) amely szabálysértés elkövetése útján jött létre,

d) amelyre a szabálysértést elkövették, vagy amelyet a szabálysértés befejezését követően e dolog elszállítása céljából használtak,

e) amelyet az eljárás alá vont személy a szabálysértés elkövetéséért a tulajdonostól vagy annak hozzájárulásával mástól kapott.

Figyelem nem lehet elkobozni, ha az nem az eljárás alá vont személy tulajdona, kivéve, ha a tulajdonos az elkövetésről előzetesen tudott. kivételesen mellőzhető, ha az az eljárás alá vont személyre vagy a dolog tulajdonosára a szabálysértés súlyával arányban nem álló, méltánytalan hátrányt jelentene, feltéve, hogy az elkobzás mellőzését nemzetközi jogi kötelezettség nem zárja ki.

Az elkobzott dolog tulajdonjoga az államra száll.

Nincs helye elkobzás elrendelésének, ha a cselekmény elkövetése óta két év eltelt, kivéve, ha az elkobzás tárgyának birtoklása jogellenes.

Nincs helye az elkobzás foganatosításának a kölcsönzött kulturális javak különleges védelméről szóló törvény szerinti védelem esetén a különleges védelem időtartama alatt.

Kitiltás

6 hónaptól 2 évig terjedhet a kitiltás.

A sportrendezvényen való részvétellel, az odautazással vagy az onnan történő távozással összefüggő szabálysértés miatt az eljárás alá vont személy kitiltható bármelyik sportszövetség versenyrendszerében megrendezésre kerülő sportrendezvényről, valamint bármelyik sportszövetség versenyrendszerében megrendezett sportesemény helyszínéül szolgáló sportlétesítményből.

A kereskedelmi tevékenységgel összefüggő szabálysértés miatta kereskedelmi létesítményből vagy kereskedelmi tevékenység helyéül szolgáló egyéb helyszínről is kitiltható az eljárás alá vont személy.

Figyelmeztetés

Ez a legenyhébb intézkedés fajta lényegében egy „ejnye-bejnye” a hatóság részéről, hogy a jövőben tartózkodjék az eljárás alá vont személy a szabályszegéstől.

Üzenetküldés


idézést kaptam eljárás alá vont személyként
bíróság elé állítás miatt keresem
szabálysértési bírságot kaptam
szabálysértés kapcsán jogi tanácsadásra jelentkezem

A *-gal jelölt mezőket kötelező kitölteni.

error: A másolás nem engedélyezett.